DALŠÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ POJMY

systém zajišťující organizování dopravy v klidu na území statutárního města České Budějovice s cílem zajistit regulaci dopravy v klidu na území statutárního města České Budějovice a zahrnující informační systém parkovacích zón, automatický závorový systém s pokladnou, parkovací automaty, parkovací místa včetně dopravního značení a technické vybavení.

vymezená oblast pro účely organizování statické dopravy za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle platného Nařízení města.

fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

Pečovatel rezidenta je člověk využívající parkování k řešení častých návštěv u občanů, kteří jsou nemocní a nemohou se sami o sebe postarat bez pomoci. Žadatelem může být pouze osoba s trvalým pobytem na území parkovací oblasti, která pobírá příspěvek na péči min. II. stupně a nemá jiné park. oprávnění.

fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Rezident, vlastník nemovitosti či abonent parkuje v PO v režimu § 23, odstavec 1., písm. c) zákona č. 13/1997 Sb

osoba, která nemá pro danou oblast rezidentní nebo abonentní oprávnění. Návštěvník parkuje v PO v režimu § 23, odstavec 1., písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.

oprávnění k parkování vozidla v PO v souladu s jeho pravidly. Má formu záznamu registrační značky v databázi příslušného informačního systému parkovacích zón.

existují tři parkovací režimy, a to rezidentní a abonentní (modrá), návštěvnický (oranžová) a smíšený (zelená). Každý režim a jeho časová a místní platnost je vyznačena na svislém dopravním značení příslušného úseku komunikace.

jednotlivé, časově omezené placené parkování vozidla návštěvníka.

část ulice od křižovatky po křižovatku. Slouží pro lokalizaci parkovacího oprávnění.

Parkovací oprávnění jsou vystavována na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s aktuálně platným nařízením statutárního města České Budějovice, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k  stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení města“).

Veškeré údaje jsou ověřovány v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení).

Správu parkovacího systému včetně vyřizování parkovacích oprávnění zprostředkovává pro statutární město České Budějovice obchodní společnost Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – správce systému.

JAK SPRÁVNĚ PARKOVAT

Občanům, kteří mají trvalý pobyt v parkovací zóně, vzniká nárok na zakoupení parkovacího oprávnění (dříve parkovací karty) pro příslušnou parkovací oblast. Na jeho základě mohou využít parkovacích kapacit tzv. modrých zón v rámci dané oblasti bez omezení. V modrých zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným parkovacím oprávněním právo zaparkovat kdykoliv. Tyto parkovací plochy jsou primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve smíšených zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným oprávněním možnost parkovat stejně jako v tzv. modrých zónách, tedy bez nutnosti další úhrady parkovného. V rámci výhradně návštěvnických zón platí pro rezidenty stejná pravidla jako pro návštěvníky, takže musí provést úhradu parkovného prostřednictvím parkovacího automatu, virtuálních parkovacích hodin či mobilních aplikací Sejf, ParSimply, DPMCB.

Parkovací oprávnění se vydává podnikající fyzické či právnické osobě po prokázání sídla nebo místa podnikání (provozovny) v dané parkovací oblasti. Postup je obdobný jako v případě parkování rezidentů.

Parkovací oprávnění pro fyzickou osobu vlastnící nemovitost v dané parkovací oblasti je vydáno na základě prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti. Postup je obdobný jako v případě parkování rezidentů a abonentů.

Pro pečovatele – fyzické osoby je možné vystavit parkovací oprávnění na RZ vozidla pečovatele. Určeno zejména k řešení častých návštěv u občanů, kteří jsou nemocní a nemohou se sami o sebe postarat bez pomoci. Žádost může podat i pečovatel.

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz § 23 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v parkovací zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt (není nutný souhlas vlastníka nemovitosti).

Součástí koncepce parkovacích zón jsou tzv. „zásobovací boxy“, které od tzv. modrých či smíšených úseků odlišuje svislé dopravní značení „P – RESERVÉ ZÁSOBOVÁNÍ max. 30 min.“

Ve veřejném zájmu jsou vyhrazována parkovací stání pro potřeby Policie ČR, Městské policie, Integrovaného záchranného systému a Magistrátu města.

Podnikatelé, kteří potřebují pro zajištění výkonu práce krátkodobě zaparkovat v blízkosti provozovny či bytu zákazníka, mohou využít návštěvnického režimu parkovací zóny (po uhrazení parkovného a podle pravidel návštěvnického stání v jednotlivých zónách). Navíc mohou po úhradě pomocí Virtuálních parkovacích hodin - v aplikaci Sejf - krátkodobě využít i „modrých úseků“ parkovacích zón za účelem rychlého vyřízení obchodní záležitosti či vykládky (toto je však cenově méně výhodné a časově omezené).

K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu parkovacích zón, kdy je parkování zdarma. Dále je možné využít tzv. smíšených úseků (ty jsou kapacitně rozšířeny a tvoří cca 70 % všech parkovacích stání v zónách) a to po uhrazení parkovného a podle pravidel návštěvnického stání v jednotlivých zónách. V případě nutnosti lze krátkodobě využít i „modrých úseků“ parkovacích zón pomocí virtuálních parkovacích hodin či aplikací Sejf, ParkSimply, DPMCB (toto je však cenově méně výhodné a časově omezené).

Smíšená zóna a čistě návštěvnická zóna: v rámci provozní doby parkuji po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu, virtuálních parkovacích hodin, mobilních aplikací Sejf, ParkSimply či DPMCB a to po dobu maximálně 24 hodin. Tato doba může být v závislosti na vytíženosti lokality zkrácena (náměstí, historické centrum).

Modrá zóna (rezidentní a abonentní): – parkuji po dobu maximálně 2 nebo 3 hodin (tato doba je dobou maximální, dle vytíženosti lokality může být dopravním značením i zkrácena), a to pouze na základě platby prostřednictvím mobilní aplikace Sejf. Tato varianta je vhodná pro případ nutnosti krátkodobého parkování v těsné blízkosti domu navštívené osoby, například za účelem vykládky objemných věcí či vyzvednutí starších osob se sníženou pohyblivostí. Mimo vymezenou provozní dobu, tj. obvykle od 20:00 do 8:00 hodin a o víkendech, kdy se na návštěvy jezdí nejčastěji, placené parkovací zóny neplatí (s výjimkou historického centra) a návštěvy v nich mohou parkovat neomezeně. Další možností pro návštěvy osob žijících v parkovacích zónách jsou i záchytná či kapacitní parkoviště a následná cesta veřejnou dopravou. V řadě případů vychází tato alternativa časově i finančně výhodněji a komfortněji.

Pro potřeby tělesně postižených občanů jsou v parkovací zóně vyhrazena stání pro tělesně postižené. Tato parkovací stání jsou rozmístěna po celém území zóny s ohledem na to, kde lze očekávat zvýšený pohyb tělesně postižených občanů. Parkování na těchto místech je pro držitele průkazu ZTP, resp. označení vozidla O7, a to buď zpoplatněné, bezplatné či časově omezené (např. max. 30 min. nebo max. 2 hod.). Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání. Tato stání se zřizují vždy pro konkrétní vozidlo v režimu § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Motocyklisté s motocyklem o objemu do 150 ccm včetně parkují v celé parkovací oblasti zdarma.

Motocyklisté s motocyklem o objemu nad 150 ccm parkují v celé parkovací oblasti za stejných podmínek jako ostatní, a to se slevou 90% pro rezidenty a abonenty a 50% pro návštěvníky.

Pro vozidla taxi jsou zřízena zvláštní stání (stanoviště TAXI).

JAK TO FUNGUJE?

Základní funkcí zón parkovacích zón je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel parkování. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Kontaktní (registrační) místa jsou zřízena dvě: DOC Mercury centrum a Městské informační centrum v budově radnice – náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1/1, vchod č. 3. Základní možností je ale elektronické podání žádosti prostřednictvím webové aplikace www.parkovanicb.cz.

Parkovací oprávnění nemá fyzickou podobu kartičky, ale jsou vázána na RZ (registrační značku) vozidla, je tedy pouze v elektronické podobě.

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí prokázání trvalého pobytu v  dané parkovací oblasti a prokázání vlastnictví vozidla či jiného právního vztahu k vozidlu. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze Ceníku – Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění.

Dokladem o používání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. Uznávají se pouze leasingové smlouvy a smlouvy o půjčení vozidel uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti.

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané parkovací oblasti. Při výdeji parkovacího oprávnění se ověřuje sídlo či provozovna dle obchodního či živnostenského rejstříku. 

Přenosné parkovací oprávnění je náhrada za přenosné parkovací karty. Parkovací oprávnění je vydávané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak prostřednictvím osobních stránek uživatele mohou měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

Podání žádosti o parkovací oprávnění je možné buď elektronicky pomocí zřízeného webového portálu www.parkovanicb.cz či osobním podáním na kontaktním místě DPMCB (DOC Mercury) a v Městském informačním centru v budově radnice – náměstí Př. Otakara II. čp. 1/1, vchod č. 3.

Na hranicích jednotlivých parkovacích oblastí C a G (ulice Pekárenská) a C a D (ulice Rudolfovská) budou tzv. průnikové zóny, ve kterých budou moci parkovat držitelé parkovacího oprávnění z obou oblastí.

V okrajových částech parkovacích oblastí C a G a C a D jsou zřízeny průnikové zóny (v rozsahu prvního úseku navazující komunikace - jednoho bloku domů), které umožní rezidentům a abonentům jedné oblasti parkovat i v přilehlé sousední oblasti. Tyto průnikové oblasti jsou označeny prostřednictvím svislého dopravního značení.

Pořízení takového oprávnění možné není, popíralo by to samotný regulační charakter parkovacích zón.

Rezidentní a abonentní parkovací oprávnění mohou získat pouze osoby vymezené v § 23 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Mezi tyto osoby obyvatelé pouze s nájemní smlouvou (bez trvalého pobytu) nepatří. Má-li ovšem člověk platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel právo zřídit si v tomto místě trvalý pobyt.

Stejně jako dosud, tedy možností využít vyhrazeného parkovacího stání, za předpokladu, že vozidlo je označeno označením O7. Dle Vyhlášky je stanoven minimální počet vyhrazených parkování pro invalidy ve výši minimálně 2 % parkovacích stání.

Cena za parkování závisí na konkrétním účelu zóny, provozním času parkování a exkluzivitě dané lokality (vzdálenost do centra města).

V parkovacím automatu (PA) je možné platit hotově mincemi (CZ a Eura) nebo platební kartou (Visa, MasterCard). Také je možné parkovat pomocí virtuálních parkovacích hodin - aplikace SEJF.

Platbu za přidělené parkovací oprávnění je nutné uhradit na účet uvedený v rozhodnutí o přidělení parkovacího oprávnění pod přiděleným variabilním symbolem, a to do 10 pracovních dnů od jeho udělení. Platbu je možné provést přes webovou platební bránu (v případě podání elektronické žádosti), prostřednictvím internetové bankovnictví, převodem z účtu, složenkou nebo platební kartou či v hotovosti na kontaktních (registračních) místech.

Čisté elektromobily jsou zvýhodněny slevou 90%, vozy na plynový pohon slevou a různé hybridy se slevou 50% z ceny parkovacího oprávnění. Zvýhodnění car sharingu dosud nemá v legislativním rámci žádnou oporu.

Do projektu 1. etapy rozšíření parkovacích zón byly vybrány lokality, které jsou nejvíc zatíženy odstavováním vozidel, u kterých je situace dle dopravních průzkumů nejhorší a řešení této problematiky bylo dlouhodobě jejich obyvateli označováno za potřebné. V  blízké budoucnosti, po vyhodnocení prvních zkušeností, může dojít k rozšíření do dalších lokalit města v blízkosti centra. Snahou bylo také dodržet logické uspořádání a princip postupného rozšiřování směrem od centra.

Pokud jste rezident, abonent, vlastník nemovitosti či pečovatel, parkovací oprávnění jste si vyřídil elektronicky nebo osobně, a do žádosti jste uvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Automaticky Vám přijde 14 dní před ukončením platnosti upozorňující email, že si již můžete parkovací oprávnění elektronicky prodloužit.
  2. Po přihlášení do Vašeho zákaznického portálu a zakoupení prodloužení Vám bude vygenerován nový variabilní symbol, který využijete při úhradě parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.

Pokud jste abonent, rezident nebo pečovatel, parkovací oprávnění jste vyřídil osobně, ale do žádosti jste neuvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Dostavte se na kontaktní místo (DOC Mercury), kde Vám bude vygenerován nový variabilní symbol pro platbu parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.
  2. Platbu můžete provést na místě nebo elektronicky po vystavení nezbytných údajů k platbě.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. jako správce parkovacího systému upozorňuje, že nebude rozesílat dopisy nebo SMS s údaji nutnými pro vyřízení prodloužení platnosti parkovacího oprávnění. 
V žádném případě nepoužijte variabilní symbol z předešlé platby parkovného. V případě jeho použití není možné spojit konkrétní osobu s přijatou platbou za parkovné. Používejte proto pouze variabilní symbol, který Vám bude přidělen při prodloužení parkovacího oprávnění.

Pokud jste ztratili heslo k přihlášení do systému parkování, tak klikněte u přihlášení na zapomenuté heslo. Zároveň je možné poslat elektronicky žádost o nové heslo na adresu: p@dpmcb.cz z emailu, který jste uvedli v žádosti o parkování. Do žádosti uveďte jméno, příjmení, bydliště a RZ vozidla žadatele. Po ověření údajů Vám bude zpětně zasláno požadované heslo. Další možností je osobně se dostavit na kontaktní místo v DOC Mercury. Po předložení dokladu totožnosti Vám bude přiděleno nové heslo k přístupu do parkovacího systému.