Parkování v Českých Budějovicích

1 KOUPIT PARKOVACÍ LÍSTEK ONLINE Koupit
Hp 2 ZAJISTIT DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ Zobrazit
Hp 3 ZOBRAZIT MAPU TARIFNÍCH ZÓN Zobrazit

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

systém zajišťující organizování dopravy v klidu na území statutárního města České Budějovice s cílem zajistit regulaci dopravy v klidu na území statutárního města České Budějovice a zahrnující informační systém parkovacích zón, automatický závorový systém s pokladnou, parkovací automaty, parkovací místa včetně dopravního značení a technické vybavení.

vymezená oblast pro účely organizování statické dopravy za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle platného Nařízení města.

fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

Pečovatel rezidenta je člověk využívající parkování k řešení častých návštěv u občanů, kteří jsou nemocní a nemohou se sami o sebe postarat bez pomoci. Žadatelem může být pouze osoba s trvalým pobytem na území parkovací oblasti, která pobírá příspěvek na péči min. II. stupně a nemá jiné park. oprávnění.

fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Rezident, vlastník nemovitosti či abonent parkuje v PO v režimu § 23, odstavec 1., písm. c) zákona č. 13/1997 Sb

Občanům, kteří mají trvalý pobyt v parkovací zóně, vzniká nárok na zakoupení parkovacího oprávnění (dříve parkovací karty) pro příslušnou parkovací oblast. Na jeho základě mohou využít parkovacích kapacit tzv. modrých zón v rámci dané oblasti bez omezení. V modrých zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným parkovacím oprávněním právo zaparkovat kdykoliv. Tyto parkovací plochy jsou primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve smíšených zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným oprávněním možnost parkovat stejně jako v tzv. modrých zónách, tedy bez nutnosti další úhrady parkovného. V rámci výhradně návštěvnických zón platí pro rezidenty stejná pravidla jako pro návštěvníky, takže musí provést úhradu parkovného prostřednictvím parkovacího automatu, virtuálních parkovacích hodin či mobilních aplikací Sejf, ParSimply, DPMCB.

Parkovací oprávnění se vydává podnikající fyzické či právnické osobě po prokázání sídla nebo místa podnikání (provozovny) v dané parkovací oblasti. Postup je obdobný jako v případě parkování rezidentů.

Parkovací oprávnění pro fyzickou osobu vlastnící nemovitost v dané parkovací oblasti je vydáno na základě prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti. Postup je obdobný jako v případě parkování rezidentů a abonentů.

Pro pečovatele – fyzické osoby je možné vystavit parkovací oprávnění na RZ vozidla pečovatele. Určeno zejména k řešení častých návštěv u občanů, kteří jsou nemocní a nemohou se sami o sebe postarat bez pomoci. Žádost může podat i pečovatel.

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz § 23 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v parkovací zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt (není nutný souhlas vlastníka nemovitosti).

Základní funkcí zón parkovacích zón je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel parkování. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Kontaktní (registrační) místa jsou zřízena dvě: DOC Mercury centrum a Městské informační centrum v budově radnice – náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1/1, vchod č. 3. Základní možností je ale elektronické podání žádosti prostřednictvím webové aplikace www.parkovanicb.cz.

Parkovací oprávnění nemá fyzickou podobu kartičky, ale jsou vázána na RZ (registrační značku) vozidla, je tedy pouze v elektronické podobě.

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí prokázání trvalého pobytu v  dané parkovací oblasti a prokázání vlastnictví vozidla či jiného právního vztahu k vozidlu. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze Ceníku – Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění.

Dokladem o používání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. Uznávají se pouze leasingové smlouvy a smlouvy o půjčení vozidel uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti.

Pokud jste rezident, abonent, vlastník nemovitosti či pečovatel, parkovací oprávnění jste si vyřídil elektronicky nebo osobně, a do žádosti jste uvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Automaticky Vám přijde 14 dní před ukončením platnosti upozorňující email, že si již můžete parkovací oprávnění elektronicky prodloužit.
  2. Po přihlášení do Vašeho zákaznického portálu a zakoupení prodloužení Vám bude vygenerován nový variabilní symbol, který využijete při úhradě parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.

Pokud jste abonent, rezident nebo pečovatel, parkovací oprávnění jste vyřídil osobně, ale do žádosti jste neuvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Dostavte se na kontaktní místo (DOC Mercury), kde Vám bude vygenerován nový variabilní symbol pro platbu parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.
  2. Platbu můžete provést na místě nebo elektronicky po vystavení nezbytných údajů k platbě.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. jako správce parkovacího systému upozorňuje, že nebude rozesílat dopisy nebo SMS s údaji nutnými pro vyřízení prodloužení platnosti parkovacího oprávnění. 
V žádném případě nepoužijte variabilní symbol z předešlé platby parkovného. V případě jeho použití není možné spojit konkrétní osobu s přijatou platbou za parkovné. Používejte proto pouze variabilní symbol, který Vám bude přidělen při prodloužení parkovacího oprávnění.