Parkování v Českých Budějovicích

1 KOUPIT PARKOVACÍ LÍSTEK ONLINE Koupit
Hp 2 ZAJISTIT DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ Zobrazit
Hp 3 ZOBRAZIT MAPU TARIFNÍCH ZÓN Zobrazit

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

systém zajišťující organizování dopravy v klidu na území statutárního města České Budějovice s cílem zajistit regulaci dopravy v klidu na území statutárního města České Budějovice a zahrnující informační systém parkovacích zón, automatický závorový systém s pokladnou, parkovací automaty, parkovací místa včetně dopravního značení a technické vybavení.

vymezená oblast pro účely organizování statické dopravy za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle platného Nařízení města.

fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.

Rezident, vlastník nemovitosti či abonent parkuje v PO v režimu § 23, odstavec 1., písm. c) zákona č. 13/1997 Sb

Občanům, kteří mají trvalý pobyt v parkovací zóně, vzniká nárok na zakoupení parkovacího oprávnění (dříve parkovací karty) pro příslušnou parkovací oblast. Na jeho základě mohou využít parkovacích kapacit tzv. modrých zón v rámci dané oblasti bez omezení. V modrých zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným parkovacím oprávněním právo zaparkovat kdykoliv. Tyto parkovací plochy jsou primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve smíšených zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným oprávněním možnost parkovat stejně jako v tzv. modrých zónách, tedy bez nutnosti další úhrady parkovného. V rámci výhradně návštěvnických zón platí pro rezidenty stejná pravidla jako pro návštěvníky, takže musí provést úhradu parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo virtuálních parkovacích hodin.

Parkovací oprávnění se vydává podnikající fyzické či právnické osobě po prokázání sídla nebo místa podnikání (provozovny) v dané parkovací oblasti. Postup je obdobný jako v případě parkování rezidentů.

Parkovací oprávnění pro fyzickou osobu vlastnící nemovitost v dané parkovací oblasti je vydáno na základě prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti. Postup je obdobný jako v případě parkování rezidentů a abonentů.

Pro pečovatele – fyzické osoby je možné vystavit parkovací oprávnění na RZ vozidla pečovatele. Určeno zejména k řešení častých návštěv u občanů, kteří jsou nemocní a nemohou se sami o sebe postarat bez pomoci. Žádost může podat i pečovatel.

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz § 23 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v parkovací zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt (není nutný souhlas vlastníka nemovitosti).

Základní funkcí zón parkovacích zón je regulace dopravy v klidu na vymezeném území s využitím platných legislativních norem a moderních technologií pro výběr parkovného a kontrolu pravidel parkování. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotřebí. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Kontaktní (registrační) místa jsou zřízena dvě: DOC Mercury centrum a Městské informační centrum v budově radnice – náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1/1, vchod č. 3. Základní možností je ale elektronické podání žádosti prostřednictvím webové aplikace www.parkovanicb.cz.

Parkovací oprávnění nemá fyzickou podobu kartičky, ale jsou vázána na SPZ / RZ (registrační značku) vozidla, je tedy pouze v elektronické podobě.

K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí prokázání trvalého pobytu v  dané parkovací oblasti a prokázání vlastnictví vozidla či jiného právního vztahu k vozidlu. Podrobné informace jsou k dispozici v příloze Ceníku – Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění.

Dokladem o používání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. Uznávají se pouze leasingové smlouvy a smlouvy o půjčení vozidel uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti.